ภาษีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะต้องพิจารณาเมื่อดำเนินการซื้อ ผู้ที่กำลังพิจารณาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย มักจะไม่ทราบว่าอาจมีภาษีจากการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์.

ค่าธรรมเนียมการโอน

ค่าธรรมเนียมการโอนจะถูกเก็บกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์แบบฟรีโฮลด์ จะเท่ากับ 2% ของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการ ผู้ซื้อหรือผู้ขายจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้ในข้อตกลงการขายและการซื้อ ในวันที่ทำการโอนกรรมสิทธิ์ ให้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนแก่สำนักงานที่ดินตามท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่.

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่า

ในกรณีที่การเช่ามีระยะสั้นกว่า 3 ปี ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนการเช่าเพื่อให้การเช่ามีผลบังคับทางกฎหมาย การเช่าที่มีระยะตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปจนถึง 30 ปี ควรดำเนินการลงทะเบียนกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้แน่ใจว่ามีผลบังคับในชั้นศาล ในปัจจุบันค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่าจะคำนวณที่ 1% ของค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาการเช่า ค่าธรรมเนียมนี้มักแบ่งส่วนชำระเท่ากันระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า ทั้งนี้ตามการตกลงโดยทั้งสองฝ่าย.

ภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT)

ภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องชำระโดยบริษัทและบุคคลผู้ประสงค์จะขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองไว้เป็นระยะเวลาไม่ถึง 5 ปี อัตราภาษีคำนวณที่ 3.3% (รวมภาษีท้องถิ่น) ของราคาขายหรือมูลค่าประเมินอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการ (แล้วแต่ว่าค่าใดจะสูงกว่า).

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์จะกำหนดในอัตราแปรผันตามเอกสารทางกฎหมายประเภทต่างๆ อากรแสตมป์จะมีผลเฉพาะเมื่อไม่มีภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT).

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)

ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบริษัท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกคำนวณที่ 1% ของมูลค่าประเมินอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการโดยกรมที่ดิน หรือราคาขายตามสัญญา (แล้วแต่ว่าค่าใดจะสูงกว่า) บุคคลที่มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมไปถึงยูนิตคอนโดมิเนียม จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายใต้กฎหมายภาษีเงินได้ของประเทศไทย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกคำนวณในอัตราก้าวหน้าโดยอิงจากมูลค่าประเมินอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการ.

หมายเหตุ:

การโอนเงินสกุลต่างชาติมายังประเทศไทย ชื่อผู้รับที่ระบุในแบบฟอร์มธุรกรรมเงินตราต่างประเทศจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ซื้อ ดังที่เขียนไว้ในข้อตกลงการขายและการซื้อ.

ยอดโอนรวมจะต้องไม่น้อยกว่าราคาสุทธิ (บาทไทย) ของยูนิตคอนโดมิเนียมที่ระบุไว้ในข้อตกลงการขายและการซื้อ ในคำสั่งโอน โปรดระบุวัตถุประสงค์ของธุรกรรมให้ชัดเจนว่า: “เพื่อการซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย”.

facebook_icon
Youtube_icon
fon-icon+6687 945 6321
[email protected]
error: © Sunplay 2018